greenbar_998x20

Home สื่อน่าสน รู้แล้วจักเท่าทัน

greenbar_998x20

Interesting Media Acknowledge them!

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รู้ทันสื่อนานาชาติ (DIMLE)

There are no translations available.

DIGITAL INTERNATIONAL MEDIA LITERACY EBOOK PROJECT

 

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รู้ทันสื่อนานาชาติ (DIMLE) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทฤษฏีเชิงคุณภาพต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมทุนการศึกษาเกี่ยวกับการรู้ทันสื่อระหว่างประเทศ อุปสรรคขององค์ความรู้ “รู้ทันสื่อ” มี 2 แบบใหญ่ๆคือ การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจน และหลักการที่เป็นที่ยอมรับปฏิบัติตามกันทั่วโลก ซึ่งทฤษฏีรู้ทันสื่อที่เป็นสากลต้องสามารถนำไปใช้ได้ทั่วไป และนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้นำในวงการรู้ทันสื่อนี้ ได้แก่ นักวิชาการในมหาวิทยาลัย สถาบันสื่อต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา

//

ประเทศ องค์กรรากหญ้า และ NGO ที่กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศต่าง ๆ การไม่มีบทเรียนที่เป็นสากลซึ่งใช้ได้ทั่วโลก จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาหนังสือ บทเรียนและแบบเรียนให้เป็นที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น อันสะท้อนความหมายของสังคมในประเทศนั้น ๆ คำนิยามของคำว่า “ รู้ทันสื่อ” ที่ Art Silverblatt ให้ไว้ในหนังสือ Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเป็นพื้นฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทฤษฏีต่าง ๆ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่เป็นพนักงานของรัฐ เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป ทฤษฏีเชิงคุณภาพเหล่านี้ มิได้มีจุดประสงค์ที่จะกำหนดรูปแบบในการเรียน การศึกษาเพื่อรู้ทันสื่อ แต่กลับเป็นกุญแจสำหรับไขความหมายของสื่อต่างหาก โดยเฉพาะกุญแจในหนังสือของ Art Silverblatt นี้ ทำหน้าที่เป็นทฤษฏีนำเสนอหลักการ และเปรียบเหมือนแว่นขยายที่ช่วยให้ผู้บริโภคสื่อเห็นและเข้าใจความหมาย ได้ชัดเจนลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ หลาย ๆ ครั้งผู้บริโภคสื่ออาจจะพบว่าไม่มีกุญแจดอกไหนเลยที่สามารถไขความหมายได้ แต่หลักการต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ ช่วยให้ผู้บริโภคสื่อสามารถขยายความแทนที่จะตัดทอนความหมายออกไป หนังสือของ Art Silverblatt เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ดังนั้นจึงมีข้อจำกัด 2 อย่างคือ ท้องถิ่นนิยม งานวิจัยศึกษาสถิติ และตัวอย่างที่ใช้สนับสนุนทฤษฏีในหนังสือเล่มนี้ เก็บรวบรวมขึ้นจากสื่อต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ล้าสมัยง่าย เนื่องจากสื่อและเทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นงานวิจัยและตัวอย่างในหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ จึงมักไม่ทันเหตุการณ์และล้าสมัยง่าย Digital International Media Literacy E-book (DIMLE) จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการรู้ทันสื่อจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มารวมตัวกันผ่านเวปไซต์นี้ เพื่อทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะได้สามารถมีกฏเกณฑ์และทฤษฏีที่ใช้เป็นแบบเดียวกันทั่วโลก ผู้เชียวชาญเหล่านี้ จึงทำหน้าที่ทั้งแปลบททฤษฏีและทำงานวิจัยเพื่อศึกษาทำสถิติ ตัวอย่างและงานวิจัยที่เป็นท้องถิ่นอันสะท้อนวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโล

 

อ่านเพิมเติมได้ที่ : www.dimle.org

ดาวน์โหลด : e-Book Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages


รู้เท่าทันภัยพิบัติ

There are no translations available.

toon1

Read more...

ID-SPY ปฏิบัติการณ์ภารกิจลับ ติดตามโลกออนไลน์

There are no translations available.

SAM_8151

ID-SPY ปฏิบัติการณ์ภารกิจลับ ติดตามโลกออนไลน์

Read more...

ทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

There are no translations available.

lot512

การประชุมระดมความคิด

ทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ภารกิจวิทยากร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more...

Information and Communication Technology(ICTs)

There are no translations available.

lot511

Information and Communication Technology(ICTs)

for Community Empowerment through Non-Formal Education

Experiences from Lao PDR, Sri Lanka, Thailand and Uzbekistan 

Read more...

Search

Quick Navigation


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM