Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ งานวิจัย การติดตามประเมินผลและพัฒนาชุดความรู้ เพื่อนำไปใช้จัดทำเป็นหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมคุมประพฤติด้วยกระบวนการละคร

greenbar_998x20

การติดตามประเมินผลและพัฒนาชุดความรู้ เพื่อนำไปใช้จัดทำเป็นหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมคุมประพฤติด้วยกระบวนการละคร

_6

   การติดตามประเมินผลและพัฒนาชุดความรู้ เพื่อนำไปใช้จัดทำเป็นหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมคุมประพฤติด้วยกระบวนการละคร

   สุคนธจิต  วงษ์เผือก
   ศศโสฬส  จิตรวานิชกุล

       กรมคุมประพฤติได้รับมอบภาระกิจงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน มาจากกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2546 เป็นต้นมา การแก้ไขฟื้นฟูผูกระทำผิดที่เป็นเด็ฏและเยาวชน จึงเป็นภาระกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกรมคลุมประพฤติ ซึ่งทางกรมคลุมประพฤติได้ดำเนินการแสวงหาแนวทางและวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด โดยเน้นกระบวนการปรับพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ อารมณ์ ตลอดจนสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนผู้ถูกคุมความประพฤติให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทักษะในเรื่องต่าง ๆ การอบรมความรู้ การเข้าค่ายจริยธรรม หรือการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เป็นต้น
ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำการช่วยเหลือสงเคราะห์ตามความจำเป็น รวมทั้งการนำทรัพยากรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน

 

Ref: วารสารนิเทศน์ศาสตร์  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2553

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM