Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ งานวิจัย การสื่อสารของผู้เล่นเกมออนไลน์ผ่านอัตลักษณ์เสมือนจริง (Communication via Avatar amongst Online Gamers)

greenbar_998x20

การสื่อสารของผู้เล่นเกมออนไลน์ผ่านอัตลักษณ์เสมือนจริง (Communication via Avatar amongst Online Gamers)

_6

   การสื่อสารของผู้เล่นเกมออนไลน์ผ่านอัตลักษณ์เสมือนจริง  

   (Communication via Avatar amongst Online Gamers)

   วรรณรัตน์  รัตนวรางค์


       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดสร้างอุตลักษณ์เสมือนจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในบุคคลกับการสร้างอัตลักษณ์เสมือนจริง หรือตัวละครโดยเป็นวิจัยแบผสมผสานระหว่างวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาประกอยด้วยแนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคล อัตลักษณ์ เกมออนไลน์ และสื่อใหม่ โดยในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลจากผู้เล่นเกมออนไลน์จำนวน 1,080 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 75 เป็นผู้ชาย และส่วนใหญ่ร้อยละ 45.7 มีอายุ 15-19 ปี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.5 มีตัวละครออนไลน์ (อวาทาร์) 4 ตัว ด้านรูปแบบการสื่อสารในกลุ่มผู้เกมออนไลน์พบว่า ช่วงแรก การสื่อสารของผู้เล่นเกมออนไลน์ผ่านอวาทาร์จะพิจารณาจากภาพลักษณ์ภายนอกของอวาทาร์ ซึ่งเหมือนกับการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกของความจริง ช่วงที่สอง การสื่อสารของผูเล่นเกมออนไลน์ผ่านอวาทาร์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพภายในของอวาทาร์อื่นในด้านของความสามารถในการพิชิตเป้าหมาย ความสำเร็จ ชัยชนะ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับความโดดเด่น ช่วงที่สาม การสื่อสารของผู้เล่นเกมออนไลน์ผ่านอวาทาร์จะเริ่มสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของผู้เล่นโดยพบว่า คำพูดนิสัย พฤติกรรมของอัตลักษณ์เสมือนจริงจะมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้เล่นเกมออนไลน์ ด้านอิทธิพลต่อการคิดสร้างอัตลักษณ์เสมือนจริง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์เสมือนจริงคือเพื่อนในโลกของความเป็นจริง เพราะการสื่อสารในเกมออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งลักษณะเช่นนี้เกิดจากความต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน

คำสำคัญ : การสื่อสารระหว่างบุคคล อัตลักษณ์ เกมออนไลน์ ตัวละคร


Ref: วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.  ปีที่ 1  ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2553

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM