Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ หนังสือ การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

greenbar_998x20

การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

2

   การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

   โครงการ  การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  Academic Health Communication : AHC


       การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสุขภาพ เป็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพ (The Academic  Health Communication) โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) เป้าหมายหนึ่งในการดำเนินงานของโครงการฯ คือการจัดทำหลักสูตร การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ซึ่ง เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างหลักสูตรดังกล่าว ที่เปิดสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวในการประชุมนักวิชาการทั้งทางด้านสื่อสารและด้านสุขภาพ ซึ่งเอกสารนี้เป็นการนำเสนอในการประชุมนักวิชาการ ครั้งที่ 2 (Pre Conference 2 ) ต่อจากนี้ไปจะเป็นการร่างหลักสูตร นำเสนอนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อระดมควมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และนำไปสู่การปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมไทย

 

 

Ref: โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้อง320 ชั้น 3 เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 โทรศัพท์: 025790441 และ 069791902 โทรสาร : 0-25790449

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

www.comm4health.ku.ac.th และwww.c4health.org

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM