Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก ประเด็นเด่น ความรุนแรง สุขภาพคนไทย 2552 : เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง

greenbar_998x20

สุขภาพคนไทย 2552 : เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง

ThaiHealth2009_TH
หนังสือสุขภาพคนไทย เป็นการประมวลข้อมูลสถานการณ์สุขภาพประจำปี โดยจะหยิบยกประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวโยงกับสุขภาพในมิติทั้งทาง กาย จิตใจ สังคม และปัญญามานำเสนอ สำหรับปี 2552 นี้ คณะทำงานมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่อง ความรุนแรง เป็นเรื่องที่สั่งสมอยู่ในสังคมไทยมานานหลายปี และบั่นทอนสุขภาพของคนไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์การเมือง อาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวัน การทำร้ายเด็กและผู้หญิง วัยรุ่นตีกัน และความรุนแรงผ่านจอทีวี เรื่องพิเศษประจำฉบับในปีนี้ จึงนำเสนอหัวข้อ “เพื่อสุขภาวะมวลมนุษย์หยุดความรุนแรง” โดยต้องการให้สังคมมอบความรักและความปรองดองต่อกัน เปลี่ยนสองมือที่ทำร้ายกัน มาเป็นสองมือ ที่มีพลังในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Books/FullText/2009/355_ThaiHealth2009_TH.pdf

สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2554

ดาวน์โหลด

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM