Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก ประเด็นเด่น ความรุนแรง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและความรุนแรงในสื่อโทรทัศน์

greenbar_998x20

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและความรุนแรงในสื่อโทรทัศน์

ผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ และความรุนแรงในสื่อโทรทัศน์ :

กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 - 60 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดร. นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ และความรุนแรงในสื่อโทรทัศน์ : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18-60 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,141 คน ซึ่งดำเนินโครงการระหว่าง12 – 15 กรกฎาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเหมาะสมของเนื้อหาที่นำเสนอในละคร

2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อช่วงเวลาในการนำเสนอละครที่เหมาะสม

3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการในการควบคุมการนำเสนอรายการที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก

4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาในหัวข้อเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก http://childmedia.net/files/re-tv1.pdf

สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2554

ดาวน์โหลด

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM