Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก ประเด็นเด่น สื่อเลือกข้าง เสรีภาพในการนำเสนอข่าวการเมือง กรณีการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยโพสต์ และมติชน/Content Analysis of Freedom of the Press in Political News : A Case Study of Daily New, Thaipost and Matichon Newspapers

greenbar_998x20

เสรีภาพในการนำเสนอข่าวการเมือง กรณีการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยโพสต์ และมติชน/Content Analysis of Freedom of the Press in Political News : A Case Study of Daily New, Thaipost and Matichon Newspapers

เสรีภาพในการนำเสนอข่าวการเมือง กรณีการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยโพสต์ และมติชน/อชิรญา  สุภาเดช

Content Analysis of Freedom of the Press in Political News : A Case Study of Daily New, Thaipost and Matichon Newspapers/Achiraya  Supadej

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสรีภาพในการนำเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยโพสต์ และมติชนรายวัน โดยมีเกณฑ์เสรีภาพของสื่อ ได้แก่ 1)นำเสนอข่าวโดยปราศจากความกลัวหรือการเข้าข้างและต่อต้างอย่างแข็งขันจากผู้ให้โฆษณา แหล่งข่าว ผู้มีอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ 2)ตัดสินเนื้อหาข่าวโดยใช้วิจารณญาณของผู้รวบรวมข่าวโดยไม่ใช้อิทธิพลจากภายนอก 3)ไม่ให้ผู้สนับสนุนของข่าวตัดสิน จำกัด หรือควบคุมเนื้อหาข่าว 4)ไม่ให้เจ้าของหนังสือพิมพ์เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินข่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก http://dcms.thailis.or.th/dcms

สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2554

ดาวน์โหลด

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM