Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สื่อน่าสน รู้แล้วจักเท่าทัน ทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

greenbar_998x20

ทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

lot512

การประชุมระดมความคิด

ทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ภารกิจวิทยากร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

       การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ อาคารสัมมนา2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคต่างๆ มาประชุมเพื่อร่วมนำเสนอความคิดเห็น รวม 20 ท่าน

       การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานภาพการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ เสนอแนะแนวทางกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ตลอดจนเสนอแนะบทบาทในการสนับสนุนการวิจัยของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

       ความคิดเห็นว่าด้วยกรอบและทิศทางการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่ประมวลได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำแนกได้เป็น 2 ช่วง ได้แก่ กรอบความคิดและทิศทางการวิจัย 1)อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองกับปัญหาการสื่อสาร เป็นการวิจัยที่ควรดำเนินการในระยะ 1-2 ปี (2553-2554) และ 2)ชุดโครงการที่ควรดำเนินการวิจัยในช่วงระยะเวลา 5 ปี (2553-2557)

โครงการวิจัยอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองกับปัญหาในการสื่อสาร ได้แก่

1. บทบาทและบรรทัดฐานที่พึงประสงค์ของสื่อและรัฐ

2. สื่อในฐานะเครื่องมือทางการเมืองของรัฐ

3. จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

4. การเกิดและสถานะของสื่อเพื่อผลทางการเมือง

5. ความรู้เท่าทันสื่อ/การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการโฆษณาชวนเชื่อ

6. การปรับตัวของสื่ออาชีพต่อสื่อการเมือง

7. สื่อสารมวลชนกับการเมืองไทย

8. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

       นอกจากข้อเสนอว่าด้วยกรอบและทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์แล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย และการเผยแพร่ เพื่อให้การบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการใน 5 ประการ ได้แก่ 1.การกำหนดเป็นนโยบายการวิจัยเชิงรุก 2.การเชื่อมโยงการวิจัยกับองค์กรอื่นเพื่อให้เกิดพลัง 3.การพัฒนาระบบการวิจัยกับระบบการสื่อสาร 4.การสร้างบทบาทเป็นผู้นำการวิจัยในเชิงบูรณาการ 5.การจัดลำดับความสำคัญของทิศทางหรือประเด็นวิจัย

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM