Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก ประเด็นเด่น การค้ามนุษย์ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งท้าทายประชาคมอาเซียน ความท้าทายสื่อสาธารณะ

greenbar_998x20

ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งท้าทายประชาคมอาเซียน ความท้าทายสื่อสาธารณะ

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่  ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคม- วัฒณธรรมอาเซียน (ASEANSocio-Cultural Community-ASCC) ซึ่งในด้านประชาสังคม-วัฒรธรรมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร  ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน......

 

lot6_1

 

ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่

 

ที่มา: นิตสาร "เพื่อน สื่อสารธารณะ" ปีที่ 2 ฉบับที่ 14/2554  Thai PBS

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM