Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก ประเด็นเด่น การค้ามนุษย์ กระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

greenbar_998x20

กระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

human_traffick2

กระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

พันตำรวจโท พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ และ ดร.มณีมัย ทองอยู่

บทความนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ย้ายถิ่นคนไทยและคนต่างชาติ ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ที่อยู่ในระบบช่วยเหลือในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.gsmis.gs.kku.ac.th

สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2554

ดาวน์โหลด 

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM