Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ MIL ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

greenbar_998x20

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่อยู่ในรูปแบบของสื่อใหม่ประเภทต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลิต การจัดการความรู้ รวมทั้งการแพร่กระจาย “ความรู้” จึงนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาโดยเฉพาะ การพัฒนาภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (The Research Center of Communication and Development Knowledge Management) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1 เพื่อวิจัยและพัฒนา ตลอดจนจัดการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนาของประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
คือกลุ่มประเทศอาเซียน
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้สู่การปฏิบัติการทางสังคมและพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านคือกลุ่มประเทศอาเซียน
3 เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนาสู่สังคมในทุกระดับ
ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านคือกลุ่มประเทศอาเซียน
4 เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การร่วมกัน
พัฒนาองค์ความรู้ และปฏิบัติการด้านการสื่อสารและการพัฒนาทั้งในส่วนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
คือกลุ่มประเทศอาเซียน
retrieved from http://www.ccdkm.org

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM