Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก ห้องรู้ทัน กลุ่มผู้นำชุมชน กรณีศึกษา ฉันทามติแคนาดาว่าด้วยโรคอ้วนและการตลาดกับเด็ก

greenbar_998x20

ฉันทามติแคนาดาว่าด้วยโรคอ้วนและการตลาดกับเด็ก

lot3_11

ฉันทามติแคนาดาว่าด้วยโรคอ้วนและการตลาดกับเด็ก

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ประเทศแคนาดานับเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเด็กอย่างมาก โดยมีการปกป้องเด็กจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลต่อสุขภาพเด็กคือ การตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์และมีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก โดยเฉพาะโรคอ้วนที่คุกคามและขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่มเด็ก

       การโฆษณาเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการทำการตลด การทำการตลาดในทุกวันนี้มีความหมายมากกว่านั้นมาก เนื้อหาที่นำมาเสนอกันในการประชุมนี้ ไม่ได้มีชิ้นใดเป็นงานวิจัยที่สามารถครอบคลุมมิติและมุมมองที่หลากหลายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในสภาพของการทำการตลาดในปัจจุบัน เนื้อหาดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องการกำหนดราคา การจ้างให้ใช้สินค้า การใช้สินค้าเป็นสื่อ การทำฉลาก การกำหนดตราสินค้า การบรรจุหีบห่อ การจัดแสดงสินค้าในร้าน การโฆษณาแฝงในวิดีโอเกมทางอินเทอร์เน็ต เสื้อผ้าและของเล่นติดตราสินค้า การให้เงินสนับสนุน การสร้างตัวละคร การให้คำรับรองของผู้มีชื่อเสียงและรูปแบบอื่นๆ

 

ที่มา : ฉันทามติแคนาดาว่าด้วยโรคอ้วนและการตลาดกับเด็ก

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2218 8445, 086 821 8818

www.thaihealthconsumer.org

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM