Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่ออื่นๆ วิทยุชุมชน คู่มือวิทยุชุมชน

greenbar_998x20

คู่มือวิทยุชุมชน

Book_Thai_9

คู่มือวิทยุชุมชน

คอลิน เฟรเชอร์ และ โซเนีย เรสเตรโพ เอสตราดา

องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

       องค์การยูเนสโกเล็งเห็นศักยภาพของวิทยุชุมชน ในการช่วยให้สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา จึงเริ่มสนับสนุนวิทยุชุมชนเมื่อ 20 กว่าปีมาแล้ว เมื่อ พ.ศ.2544 องค์การยูเนสโกได้รวบรวมประสบการณ์วิทยุชุมชนในประเทศต่างๆ มารวมเล่มเป็นคู่มือวิทยุชุมชน องค์การยูเนสโกสำนักงานกรุงเทพฯ เห็นว่า แม้ประสบการณ์ในคู่มือนี้มีอายุร่วม 10 ปีแล้ว แต่เนื้อหาหลยตอนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยุชุมชนในประเทศไทย จึงได้แปลและถอดความมาเป็นคู่มือฉบับภาษาไทย ซึ่งวิทยุชุมชนเป็นกระบอกเสียงของผู้ด้อยโอกาส และเป็นหัวใจของกระบวนการการสื่อสาร และประชาธิปไตยในสังคมประชาชนอาศัยวิทยุชุมชนเป็นช่องทางที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับมติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขา เป็นการสร้างมิติใหม่ให้แนวคิดเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้น วิทยุชุมชนสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ในแง่ประเด็นปัญหา โอกาส ประสบการณ์ ทักษะในการดำรงชีวิตและประโยชน์สาธารณะต่างๆ ได้ทันท่วงที จึงกระตุ้นให้ชาวบ้านต่างจังหวัดและผู้ด้อยโอกาสในสังคมเมืองพยายามพัฒนา และวิทยุชุมชนก็กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพที่สุดชิ้นหนึ่ง เพราะผู้ฟังวิทยุไม่จำเป็นต้องอ่านออกเขียนได้ 

       

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM