Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ ผลกระทบของการนำเสนอข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีต่อผู้ข่มขืน ผู้ถูกข่มขืน และผู้อ่านที่ะท้อนจริยธรรมของหนังสือพิมพ์

greenbar_998x20

ผลกระทบของการนำเสนอข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีต่อผู้ข่มขืน ผู้ถูกข่มขืน และผู้อ่านที่ะท้อนจริยธรรมของหนังสือพิมพ์

22newspaper

ผลกระทบของการนำเสนอข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีต่อผู้ข่มขืน ผู้ถูกข่มขืน และผู้อ่านที่ะท้อนจริยธรรมของหนังสือพิมพ์

The impact of the Thai daily newspapers' report on sex crime which reflects the ethic of the press on rapists, rape victims, and newspaper readers

นายวัชระ จิระฐิติกาลกิจ

Mr. Vachara Jirathitikarnkij

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์

ปีการศึกษา 2549

 

       จากการวิจัยเรื่อง "ผลกระทบของการนำเสนอข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีต่อผู้ข่มขืน ผู้ถูกข่มขืน และผู้อ่านที่ะท้อนจริยธรรมของหนังสือพิมพ์" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตระหนักถึงจริยธรรมในการนำเสนอข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน เพื่อศึกษาผลกระทบจากการนำเสนอข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มีต่อผู้ข่มขืนและผู้ถูกข่มขืนที่ตกเป็นข่าว และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านข่าวที่มีต่อเหตุการณ์ข่มขืนกระทำชำเราที่เกิดขึ้นในสังคม

       การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Combined Method) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ข่าวข่มขืนประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ปฏิบัติการในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และศึกษาผู้รับสาร (Audience Study) ได้แก่ ผู้ข่มขืน และผู้ถูกข่มขืนที่ตกเป็นข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กับผู้อ่านด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน (Questionnaire) และวัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case Study)

       ผลการศึกษาพบว่า ความตระหนักเกี่ยวกับการนำเสนอภาพผู้ถูกข่มขืนของหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มีลักษณะไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง รองลงมามีลักษณะการนำเสนออย่างเป็นกลาง ส่วนภาพที่มีลักษณะการนำเสนอเหมาะสมและเหมาะสมอย่างยิ่งจะพบในจำนวนน้อย ด้านท้อแท้ สิ้นหวัง กลัวถูกทำร้าน และมองโลกในแง่ลบ ด้านสังคมจะปิดตัวเอง เปลี่ยนชื่อ อยู่คนเดียว ย้ายที่อยู่ ที่ทำงาน สถานศึกษา และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างน้อยลง ด้านการดำเนินชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนรูปแบบดำเนินชีวิตใหม่ ส่วนด้านครอบครัวจะทำให้เป็นห่วงกังวลมากขึ้น ญาติพี่น้องอับอาย และครอบครัวแตกแยก นอกจากนี้ ผลกระทบด้านดีจากการเป็นข่าวจะช่วยให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

       ส่วนความคิดเห็นของผู้อ่านข่าวข่มขืนที่มีต่อเหตุการณ์ข่มขืนกระทำชำเรา พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่เชื่ออย่างยิ่งว่าการอ่านข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ทำให้พวกเขาคิดว่าสังคมมีอันตรายอยู่รอบๆ ตัวตลอดเวลา และทำให้อยากเตือนญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงให้ระมัดระวังตัวอย่าไว้ใจบุคคลอื่นมากจนเกินไป ขณะเดียวกันกลับไม่แน่ใจว่า ข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ไม่มีส่วนทำให้อาชญากรรประเภทอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น หรือข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์มีปริมาณมากจนทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ข่มขืนกระทำชำเราเป็นเรื่องปกติ และรู้สึกเฉยชากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

ที่มา : โครงการนำเสนอผลงานวิจัย "วารสารศาสตร์วิชาการ"

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.30-17.30 น.

ห้อง วส.102 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM