Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อกระจายเสียง ภาพยนตร์ การวิเคราะห์แนวโครงสร้างนิยม วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ 2

greenbar_998x20

การวิเคราะห์แนวโครงสร้างนิยม วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ 2

ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆได้รับการถ่ายทำ และวิธีการที่เรื่องราว
นั้นๆ ถูกนำเสนอ โดยให้เราไปยึดครองตำแหน่งอันหนึ่งซึ่งนำพาตัวเองให้ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(หรือไป
สัมพันธ์)กับตัวละครหลักต่างๆ(take up a position of identification with the main characters)
หรือเน้นอยู่กับพวกเขา
ยิ่งไปกว่านั้น ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม:
นั่นคือ เราได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะดำรงอยู่กับบริบทของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งทำให้เข้าใจการดำรงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้เหตุผล
ในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา สำหรับหนทางที่พวกเขารูสึกและปฏิบัติ
จุดสำคัญนี้ได้น้อมนำเราไปสู่คำถามเกี่ยวกับการกำหนดในเชิงสังคมและจิตวิทยา


ขอบคุณข้อมูลจาก http://61.47.2.69/~midnight/mnu2544/newpage12.html
สืบค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2554

 

อ่านต่อ

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด

facebook_128 twitter_256x2561


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM