Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อกระจายเสียง โทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 2

greenbar_998x20

รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 2

family_poll_2010

 

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญของสื่อ
โทรทัศน์ โดยการผลักดันให้เกิดรายการที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้มากขึน้ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และช่วยลดสื่อไม่เหมาะสมออกจากสังคม โดยการมอบรางวัลให้กับรายการโทรทัศน์ ที่เห็น
ความสำคัญต่อการผลิตรายการที่ส่งเสริมด้าน +6 ประกอบด้วย ส่งเสริมระบบคิด ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมทักษะชีวิต ส่งเสริมความหลากหลาย และส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
รวมถึงเป็นรายการที่จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

 

http://www.familymediawatch.org
สืบค้นเมื่อ 12/09/2554

 

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM