Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์

greenbar_998x20

บทบาทที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์

www.presscouncil.or.th-th2-images-stories-book11-0201.pdf

ในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองของไทยยังไม่สามารถก้าวพ้นจากปญั หาความขัดแย้งและแบ่งฝกั แบ่งฝ่ายเช่นในปจั จุบัน สื่อมวลชนในฐานะผู้นำข่าวสารมาเสนอต่อสาธารณชนย่อมมีส่วนต่อการกำหนดทิศทางและความเป็นไปของเหตุการณ์อยู่ไม่น้อย จึงจำเป็นที่สื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ซึ่งนับเป็นสื่อต้นทางของข้อมูลข่าวสารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม

                ประเด็นหนึ่งที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในหมู่นักวิชาการและผู้สนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คือในสถานการณ์เช่นนี้ หนังสือพิมพ์ควรดำเนินบทบาทในลักษณะใด ขณะที่บางส่วนเห็นว่าหนังสือพิมพ์ควรเน้นบทบาทของการเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยรายงานเหตุการณ์ไปตามที่พบเห็นอยู่ตรงหน้า แต่บางส่วนกลับเห็นว่าในฐานะผู้ชี้นำสังคมแล้ว หนังสือพิมพ์ซึ่งนับได้ว่าคลุกคลีอยู่กับเหตุการณ์ย่อมรู้ดีถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงควรเน้นบทบาทในการพิทักษ์ความถูกต้องและประณามสิ่งที่เห็นว่าชั่วร้าย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM