Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก แหล่งเรียนรู้ ในประเทศ คู่มือ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

greenbar_998x20

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

          เอกสาร "แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมรายวิชาอีเลิร์นนิ่งที่ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนเป็นนักเรียนของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ก็สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชสที่สนใจได้ ในบางโอกาสและบางรายวิชา อาจจะมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากจะมีอาจารย์บริหารจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะมีการจัดให้มีการสอบด้วย ถ้าสอบผ่านหรือเรียนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับประกาศนียบัตร

 

ในเอกสารเล่มนี้มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรายวิชา จำแนกตามสาขาวิชา ISCED

จำนวนวิชาและจำนวนชั่วโมง รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย จำแนกตามระดับการศึกษา

รายชื่อวิชาเรียนตามอัธยาศัย

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ TCU

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

คณะผู้จัดทำ

resource_1

 

อ้างอิง :

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-3545678 ต่อ 2006, 02-6105233-9

โทรสาร 02-3545476

website : http://www.ThaiCyberU.go.th

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM