Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก สะท้อนสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร การวิเคราะห์วิธีการนำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสาร

greenbar_998x20

การวิเคราะห์วิธีการนำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสาร

Faculty_of_Journalism_and_Mass_Communication

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวข้องกับบทความ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วิธีการนำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสาร (The Analysis of Presentation Techniques for Advertising Illustration in Magazine.) 

ชื่อผู้เขียน นาย ปรีชา ส่งกิตติสุนทร (Mr. Preecha Songkittisuntorn)
แผนกวิชา/คณะ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 
ปีการศึกษา 2540 

                                                                                           บทคัดย่อ

               การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์วิธีการนำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสาร” เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการนำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสาร กับลักษณะของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร ประเภทของสินค้าและบริการ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในชิ้นงานโฆษณา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ภาพโฆษณาสินค้าและบริการ 20 ประเภท ที่มียอด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสูงสุดในนิตยสารตลอดปีพุทธศักราช 2539 โดยเลือกศึกษาเฉพาะนิตยสาร จำนวน 14 ประเภท ประเภทละ 12 ฉบับ และเลือกนิตยสารแต่ละประเภทที่มียอดรายรับค่าโฆษณาสูงสุดประเภทละ 1 ชื่อ มาทำการวิเคราะห์วิธีการนำเสนอภาพโฆษณา ทั้ง 14 วิธี เป็นจำนวนภาพโฆษณาในนิตยสารทั้งสิ้น 6,573 ชิ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1. มีการใช้วิธีการนำเสนอภาพโฆษณาการใช้สินค้าสูงสุด (41.29รองลงมา ได้แก่ ภาพสินค้าเป็นตัวเอก (21.85และภาพประกอบพาดหัวหรือหัวเรื่อง (10.99ตามลำดับ ส่วนนิตยสารที่มียอดจำนวนภาพโฆษณาสูงสุดได้แก่ นิตยสารเด็กวัยรุ่นและแฟชั่น รองลงมาได้แก่ นิตยสารผู้หญิง และนิตยสารคอมพิวเตอร์และออโต้เมชั่น ตามลำดับ 2. ประเภทของสินค้าและบริการที่มีจำนวนภาพโฆษณาสูงสุด ได้แก่ สินค้าประเภทเสื้อผ้าและแฟชั่น (39.06รองลงมาได้แก่ คอมพิวเตอร์ (11.06และอุปกรณ์เครื่องเสียง (10.01ตามลำดับ ส่วนประเภทของแรงจูงใจในชิ้นงานโฆษณานั้น มีการใช้แรงจูงใจด้านเหตุผลมากกว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ และพบว่าแรงจูงใจด้านเหตุผล ในวิธีการนำเสนอภาพสินค้าเป็นตัวเอกสูงสุด (30.2รองลงมาคือ ภาพการใช้สินค้า (19.9และภาพประโยชน์ใช้สอยสินค้า (14.8ตามลำดับ ส่วนแรงจูงใจด้านอารมณ์ พบมาก ในวิธีการนำเสนอภาพ การใช้สินค้าสูงสุด (72.6รองลงมาได้แก่ ภาพสินค้าเป็นตัวเอก (9.6และภาพประกอบพาดหัวหรือหัวเรื่อง ตามลำดับ 3. ลักษณะของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร ทั้งเพศ อายุ และระดับรายได้ ล้วนมีความสัมพันธ์ กับวิธีการนำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสารทั้งสิ้น ประเภทของสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์กับวิธีการนำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสาร และประเภทของแรงจูงใจในชิ้นงานโฆษณา มีความสัมพันธ์กับวิธีการนำเสนอภาพโฆษณาในนิตยสารเช่นเดียวกัน 4.ทั้งนี้พบว่ามีการใช้วิธีการนำเสนอภาพโฆษณาการใช้สินค้าสูงสุดในกลุ่มนิตยสารผู้หญิง นิตยสารทั่วไป นิตยสารเด็กวัยรุ่นและแฟชั่น นิตยสารแม่และเด็ก และนิตยสาร สุขภาพ เช่นเดียวกับที่พบในสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น และชุดชั้นใน รวมถึงเสนอแรงจูงใจด้านอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ 5. ส่วนวิธีการนำเสนอภาพโฆษณาสินค้าเป็นตัวเอก พบว่ามีการใช้สูงสุดในกลุ่ม นิตยสารรถยนต์และกีฬา นิตยสารคอมพิวเตอร์ และออโตเมชั่น นิตยสารเครื่องเสียงและเครื่องมือสื่อสาร รวมถึงในสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล นาฬิกา อุปกรณ์เครื่องเสียง รองเท้า เครื่องประดับ และโฆษณาสื่อต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเสนอแรงจูงใจด้านเหตุผลเป็นส่วนใหญ่ 6.วิธีการนำเสนอภาพโฆษณาประกอบพาดหัวหรือหัวเรื่องพบมากที่สุดในนิตยสาร ประเภทบ้านและการก่อสร้าง นิตยสารธุรกิจการเงินการธนาคาร นิตยสารบันเทิงดารา ภาพยนตร์ และนิตยสารเศรษฐกิจการเมือง และนำมาใช้ในสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์ ยารักษาโรค เครื่องใช้สำนักงาน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยเสนอเป็น แรงจูงใจด้านเหตุผลเป็นส่วนใหญ่ 7.วิธีการนำเสนอภาพโฆษณาประโยชน์ใช้สอยสินค้าพบมากที่สุดในนิตยสารประเภทท่องเที่ยวและนิตยสารนิยายและเรื่องสั้น รวมถึงในสินค้าประเภทบ้านและที่ดินจัดสรร เครื่องสำอางบำรุงรักษาผิว เครื่องสำอางเสริมความงาม ยารักษาโรค และการท่องเที่ยว โดยนำเสนอเป็นแรงจูงใจด้านเหตุผลเป็นส่วนใหญ่

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM