Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

greenbar_998x20

Freedom of Expression Toolkit

freedommil

   ชุดฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกจัดทำโดย UNESCO และเขียนขึ้นจากสิ่งที่อยู่ในใจของนักศึกษา ทั้งรูปแบบหน้าปกของชุดฝึกปฏิบัติการ หลักการสำคัญ และประเด็นต่างๆ เขียนให้เข้าใจง่ายและอยู่ในรูปของการสนทนาระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน

   ชุดฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกถูกสร้างขึ้นบนฐานที่ว่า  เสรีภาพในการแสดงออกนั้น ไม่ว่าจะเป็น เสรีภาพของสื่อมวลชน และเสรีภาพของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในสิทธิมนุษยชน ดังนั้นชุดฝึกปฏิบัติการนี้จะเน้นย้ำใน 4 องค์ประกอบภายใต้ 19 ข้อของปฏิญญาสากลแห่งสิทธิมนุษยชน  คือ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง สิทธิในการสืบค้นข้อมูล สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสิทธิในการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

   ชุดฝึกปฏิบัติการนี้สามารถนำไปใช้อ้างอิงถึงหลักการและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออก หรือเป็นแหล่งรวบรวมความคิดในการจัดกิจกรรมและโครงการเผยแพร่เสรีภาพในการแสดงออก ชุดฝึกปฏิบัติการนี้ยังประกอบไปด้วยแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก อาทิเช่น เว็บไซต์ หนังสือต่างๆ เป็นต้น

   ครูผู้สอน นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใช้ชุดฝึกปฏิบัติการนี้ได้ดังโครงสร้างต่อไปนี้ : เริ่มต้นด้วยภาพรวมของหลักการ จากนั้นระบุเงื่อนไขต่างๆ ของสถานที่ที่เสรีภาพในการแสดงออกจะเกิดขึ้นได้ผ่าน 2 บท ที่อธิบายถึงบทบาทของนักข่าวและอินเทอร์เน็ต และสุดท้ายเป็นการเน้นการฝึกปฏิบัติที่ดำเนินการได้จริง. ส่วนสุดท้ายของชุดฝึกปฏิบัติการจะนำเสนอกรณีศึกษา (Case Study) ทั้งนี้ ในแต่ละส่วนหรือแต่ละบทสามารถนำไปใช้แยกจากกันได้

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่-->http://www.unescobkk.org/communication-and-information/freedom-of-expression-democracy-and-peace/freedom-of-expression-toolkit/?utm_campaign=cdcc4a7343-Newsletter_5_30_125_30_2012

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM