Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก กิจกรรมความเคลื่อนไหว ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ Cyber Scout 606

greenbar_998x20

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ Cyber Scout 606

…หวังใจว่าเจ้าจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ 
และเชิดชูให้ชาติถึงซึ่งความเจริญในภายภาคหน้า....

(พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีพระราชทานธงประจำกองแก่ลูกเสือเป็นครั้งแรก พ.ศ.๒๔๙๘)

       กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับสังคมไทย  โดยบูรณาการร่วมระหว่างหลักการลูกเสือและหลักการ ICT  สู่การเป็น “ลูกเสือไซเบอร์” (Cyber Scout) ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก ณ ปัจจุบัน  ในการสร้างให้คนทุกระดับในสังคมไทยมีจิตสำนึกร่วมกัน  มีจิตอาสา  มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ ICT  ในมิติต่างๆอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  โดยเฉพาะการร่วมกันสอดส่องดูแล  ให้ความรู้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับคนกลุ่มต่างๆในสังคม  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชน ทั้งนี้กระทรวงไอซีทีได้ออกแบบโครงการดักล่าวอย่างเป็นองค์รวม  เริ่มตั้งแต่การกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและราชการทุกระดับเข้าอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำในระดับต่างๆ  รวมทั้งได้มีการเสนอแผน หรือแนวคิดที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำประโยชน์ / ไปปรับใช้ / ไปบำเพ็ญประโยชน์หรือทำงานอาสาในบทบาทของลูกเสือไซเบอร์ ดังต่อไปนี้คือ

นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนางานของตน  จัดกิจกรรมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การไปช่วยพัฒนาและจัดกิจกรรมนันทนาการ ณ บ้านพักคนชรา บ้านเด็กกำพร้า เป็นต้น  จะทำตามคำปฏิญาณของลูกเสือ คือ ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ  นำไปใช้กับการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  นำไปใช้ในการจัดระบบ ระเบียบ ชีวิตของตัวเอง  เผยแพร่ความรู้ให้เด็กและเยาวชนในชุมชน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม การทำงานเป็นกลุ่ม การใช้เงื่อนต่างๆ   ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับลูกเสือไซเบอร์(หากมีโอกาส)   นำไปปรับปรุงลักษณะการทำงาน และแนะนำผู้อื่นด้วยทัศนคติที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ ฯลฯ

       ภายใต้ความภาคภูมิใจของการเป็น “ลูกเสือไซเบอร์ไทย”  นอกจากจะเป็นความสำเร็จของวงการลูกเสือไทย  และของประเทศชาติอันประเมินค่ามิได้แล้ว   ในแวดวงของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media & Information Literacy)  โดยเฉพาะการรู้เท่าทันสื่อใหม่อย่าง ICT  และโดยเฉพาะการรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)   นับว่าเป็นอีกก้าวเดินที่สำคัญในการที่จะขยายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ให้มาร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ICT แก่คนทุกกลุ่มในสังคมไทยทั้งประเทศ   ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการวางแผนที่จะขยายผลออกสู่วงการลูกเสือชาวบ้าน หรือลูกเสือชุมชน (Cyber People Scout / Cyber Community Scout) ผ่านโครงข่ายของกระทรวงไอซีทีคือ  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 2000 ศูนย์ฯในปัจจุบัน .....SMART Thailand, SMART Cyber Scout…..

www.CyberScout.info

www.CCDKM.org

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM