Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก กิจกรรมความเคลื่อนไหว 4 ชุมชน เรียกร้องให้รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดมุมหนังสือ ห้องสมุดในชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง

greenbar_998x20

4 ชุมชน เรียกร้องให้รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดมุมหนังสือ ห้องสมุดในชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง

sss6

4 ชุมชน เรียกร้องให้รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดมุมหนังสือ ห้องสมุดในชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง

         แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน และเมืองหนังสือโลกในปี 2556 (World Book Capital 2013) บริษัทแมนพาวเวอร์ ประเทศไทยจำกัด โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา และเครือข่ายสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน “ปั่นปันปัญญา” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม กระจายการส่งมอบหนังสือถึงมือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ประสบภัยและขาดโอกาสเข้าถึงหนังสือดี ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ขยายกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย โดยรูปแบบกิจกรรม คือการปั่นจักรยานเพื่อส่งมอบหนังสือและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใน  4 พื้นที่ชุมชน  คือ ชุมชนเสือใหญ่ ,ชุมชนพหลโยธิน 32 , ชุมชนหลัง มรภ.จันทรเกษม ,ชุมชนหลังโรงเจ

       แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนทั้ง 4 ชุมชน จากกลุ่มตัวอย่าง 162 คนพบว่า ชุมชนร้อยละ 85.2 เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนของตนเอง โดยรูปแบบกิจกรรมที่อยากให้มีในชุมชนได้แก่ การมีมุมหนังสือ / ห้องสมุดในชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุก ๆ สัปดาห์ เช่น ละครหุ่นมือ กิจกรรมเล่านิทาน จัดประกวดการอ่าน ฯลฯ

       นอกจากนี้ชุมชนยังได้เสนอสิ่งที่อยากให้รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนในประเด็นที่หลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งสิ่งที่ถูกเสนอมากที่สุดคือ การมีห้องสมุดชุมชนที่มีหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย และการจัดกิจกรรมรักการอ่านในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

       ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เกิด “การอ่าน” ขึ้นทั้งระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mediafire.com/?70raqejpq66y870


ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM