Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

ผลงานจากการลงพื้นที่ทั่วไทย

book_cer_mil_01

       ผลงานที่รวบรวมจากการลงพื้นที่การเก็บข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ที่มีความพร้อมและต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ “รู้จักสื่อ รู้ใช้สารอย่าง สร้างสรรค์”  เพื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ให้กับชุมชนทั่วประเทศไทยผ่านชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 

 

MIL_A5

       ชุดเครื่องมือการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เป็นหนังสือที่เรียบเรียงองค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และได้นำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์และเครื่องมือการรู้เท่าทันสื่อสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มครู และท้ายสุดได้แสดงให้เห็นวิธีการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อชุมชน

       จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมโดยภาพรวม โดยบทบาทหลักจะอยู่ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ การฝึกให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ ควรเป็นลักษณะโครงการประเภทที่สื่อมีพื้นฐานที่ชุมชน (community-based media projects) ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ผลิตสื่อด้วยตนเองที่เรียกว่า user-generated content และเน้นที่การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นกับชุมชนในด้านการเมือง วัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา

       หากจะพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศควรทำทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา โดยชุดเครื่องมือต่าง ๆ ก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมทักษะการคิดวิพากษ์และการผลิตสื่อด้วนตนเอง

 

กิจกรรมสร้างสรรค์และเครื่องมือเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สามารถแบ่งได้ดังนี้

 ..กลุ่มผู้ปกครอง มีการสร้างเครื่องมือและกิจกรรมวิพากษ์สื่อร่วมกับเด็กและเยาวชน

..กลุ่มครู/โรงเรียน มีการสร้างหลักสูตรอบรมครู สอนวิชารู้เท่าทันสื่อ แทรกการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในวิชาเรียน รวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อ

..กลุ่มเด็กและเยาวชน มีเกมส์เพื่อการศึกษา (educational games) เพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติการ

..ชุมชน มีบทบาทในการกระตุ้นให้คนในชุมชนตื่นตัวถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สนับสนุนการผลิตสื่อ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

       กล่าวโดยสรุป การรู้เท่าทันสื่อจะเน้นการส่งเสริมมากกว่าการป้องกัน และเน้นเสริมพลังภาคพลเมืองให้สามารถเข้าใจสื่อ วิเคราะห์สื่อและมีภูมิคุ้มกันด้านสื่อที่ดี ซึ่งสื่อนั้นครอบคลุมสื่อใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย การจะขับเคลื่อนสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพควรให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเน้นที่หลักสูตรการสอน มีการออกแบบเครื่องมือ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับการศึกษานอกระบบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้กำหนดนโยบายด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอีกด้วย

 

       A5คู่มือ“รู้จักสื่อ รู้ใช้สาร อย่างสร้างสรรค์” สำหรับกลุ่มวิชาชีพสื่อเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ รณรงค์ “รู้จักสื่อ  รู้ใช้สารอย่างสร้างสรรค์” เพื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ให้กับชุมชนทั่วประเทศไทยผ่านชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและชวนคิด  ชวนวิเคราะห์มากขึ้นเกี่ยวกับ MIL ให้กับกลุ่มวิชาชีพสื่อหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “คนสื่อ” ซึ่งถือเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการนำสื่อและสารสนเทศที่มีคุณภาพออกไปสู่การพัฒนาคนทุกกลุ่มในสังคม ดังนั้นหากว่า “คนสื่อ” มีแนวคิด  มีความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะที่ชัดเจนเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ” (MIL) เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สื่อและสารสนเทศคุณภาพออกคนทุกกลุ่มในสังคม  ส่งผลให้การทำหน้าที่สื่อของ “คนสื่อ”  สามารถช่วยพัฒนาคนทุกกลุ่มในสังคมให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพภายใต้สังคมความรู้ยุคปัจจุบัน

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด

facebook_128 twitter_256x2561


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM