Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก รู้จัก MIL หลักการ

greenbar_998x20

หลักการ

หลักการสำคัญของ MIL :

 

          ประกอบด้วยหลักการของ ML และ IL ซึ่งมีหลักการสำคัญๆ ร่วมกันที่สามารถนำไปใช้ได้ร่วมกัน และใช้ได้กับสื่อและสารสนเทศเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อ หรือแหล่งสารสนเทศจากแหล่งใดๆ ก็ตามเช่น จากสื่อกระแสหลัก ซึ่งได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อภาพยนตร์ สื่อโฆษณา และสื่อใหม่ประเภทต่างๆ อันได้แก่ สื่อดิจิตอล สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อเกมคอมพิวเตอร์สื่อโทรศัพท์มือถือ และสื่อเครือข่ายสังคมต่าง ๆ

          ทั้งนี้เป็นเพราะทั้งการรุ้เท่าทันสื่อและสารนั้นจะต้องทำศึกษาผ่านทางองค์ประกอบสำคัญต่างๆของสื่อได้แก่ คือ ตัวอักษร สัญญลักษณ์ เนื้อหา วัจนภาษาและอวัจนภาษา ส่วนการรู้สารสนเทศนั้นจะต้องทำการศึกษาผ่านทางองค์ประกอบของสารสนเทศ คือ ข้อมูลสารสนเทศเนื้อหา และวัจนภาษา

          อย่างไรก็ตาม สื่อและสารสนเทศทุกประเภทนั้นจะต้องเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆภายใต้กรอบของความเป็นประชาธิปไตย เสรีภาพของการแสดงออก ความรับผิดชอบ บริบททางสังคม กฎหมาย จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ร่วมกัน

 

ตัวอย่างหลักการสำคัญๆ ของ ML และ IL ดังเช่น

1) องค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับ ML ที่จะต้องศึกษาหรือพิจารณา คือ

1.1 ผู้ประกอบการสื่อ (Media Agencies)

1.2 ประเภทของสื่อ (Media Categories)

1.3 เทคโนโลยีของสื่อ (Media Technologies)

1.4 การนำเสนอของสื่อ (Media Representations)

1.5 ผู้เปิดรับสื่อ (Media Audiences)

1.6 ภาษาของสื่อ (Media Languages)

2) องค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับ IL (Information Literacy) ที่จะต้องศึกษาหรือพิจารณา คือ

          การเรียนรู้สารสนเทศถือว่าเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนร้ตลอดชีวิต เนื่องจากการรู้สารสนเทศ หมายถึง การรู้ว่าต้องการสารสนเทศอะไร เมื่อไร สารสนเทศนั้นอยู่ที่ใด รูปแบบใด เมื่อศึกษา ค้นคว้าและอ่านดูแล้วเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด โดยการสังเคราะห์ก่อนที่จะนำมาใช้ และสื่อสาร เผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่จะต้องศึกษาและพิจาณา ดังนี้

2.1 ความตระหนักในความต้องการสารสนเทศนั้นๆ (Recognize information needs)

2.2 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของสารสนเทศนั้นๆ และรวมทั้งความสามารถในการประเมินคุณภาพ หรือความน่าเชื่อถือของสารนั้นๆ ได้ (Locate and evaluate the quality of information)

2.3 ความสามารถในการจัดเก็บ และการสืบค้นแหล่งสารสนเทศตามที่ตนต้องการ (Store and retrieve information)

2.4 ความสามารถในการใช้สื่อและสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมนั้นๆ (Make effective and ethical use of information)

2.5 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศนั้นๆ และรวมทั้งความสามารถในการสื่อสารสารสนเทศ หรือความรู้นั้นๆ ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ (Apply information to create and communicate knowledge)

 

จากนั้นเมื่อนำหลักการสำคัญของทั้ง 2 องค์ประกอบ (MI และ IL) มาใช้ร่วมกันจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการคิดและวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้คือ

1) การเปิดรับ และการเข้าถึงทั้งสื่อและสารสนเทศนั้นๆ

2) การวิเคราะห์ทั้งสื่อ และสารสนเทศนั้นๆ

3) การเข้าใจสื่อและสารสนเทศนั้นๆ

4) การประเมินค่าสื่อและสารสนเทศนั้นๆ

5) การใช้สื่อและสารสนเทศนั้นๆให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมมากที่สุด

 

ดังนั้น จึงอาจสรุปหลักการวิเคราะห์สื่อและสารโดยภาพรวมจากการตั้งคำถามง่ายๆ กับตัวเอง ดังต่อไปนี้เช่น

1) เกิดคำถามอะไรขึ้นในใจเราบ้างขณะที่เรารับสื่อ

2) สื่อนำเสนอค่านิยมทางสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจอย่างไร

3) ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นสะท้อนความสัมพันธ์ทางสังคมหรือส่วนบุคคลอย่างไร

4) บริบททางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆขณะนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

5) สื่อนำเสนอความคิดหรือค่านิยมใดบ้าง

6) สื่อสร้างบุคลิกลักษณะของตัวแสดงต่าง ๆ อย่างไร

7) เป้าหมายของสื่อ คือ กลุ่มใด

8) เมื่อรับสื่อแล้ว น่าจะมีพฤติกรรมหรือผลสืบเนื่องอย่างไร

9) มีเรื่องใดบ้างในสื่อนั้นที่ไม่ได้นำเสนอออกมา (ทั้ง ๆ ที่ควรนำเสนอ)

 

          จึงอาจสรุปโดยภาพรวมได้ว่า ในยุคปัจจุบันที่การหลอมรวมของทั้งสื่อและสารสนเทศเริ่มที่จะบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งขึ้น (Medium is the Message) ดังนั้น หากว่า มนุษยชาติสามารถที่จะตระหนัก รับรู้ เข้าใจ และบูรณาการหลักการของทั้ง ML และ IL หรือในรูปแบบของ MIL ดังที่เป็นอยุ่ในปัจจุบัน มนุษยชาติในที่หนแห่ง ในทุกกลุ่มวัย อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ ล้วนจักได้ประโยชน์จากความเข้าใจในหลักการสำคัญๆ ของ MIL ทั้งสิ้น เพราะจะสามารถนำไปใช้ ปรับใช้ และสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคมโดยภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

*** ดัดแปลงมาจากคู่มือการเรียนรู้สื่อและสารสนเทศ (MIL) พรทิพย์ เย็นจะบก และน้ำทิพย์ วิภาวิน, 2554

 

minsara02

 

milsara01

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM