Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

greenbar_998x20

หน้าหลัก รู้จัก MIL ความสำคัญ

greenbar_998x20

ความสำคัญ

ความสำคัญของ MIL :

 

การรู้สื่อและสารสนเทศ (MIL) ก่อให้มนุษย์พัฒนาความสามารถหลักๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 5 ประการ คือ "5 Cs" ได้แก่

1) ความเข้าใจ (Comprehension)

2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

3) การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

4) การตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural Awareness)

5) ความเป็นพลเมือง (Citizenship)

 

ทั้งนี้ ล้วนมาจากพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1997 นักเขียนชาวอเมริกัน David Shenk ได้อธิบายปัญหาการทะลักทะลายของสารสนเทศที่มีจำนวนมหาศาลว่าเป็น "หมอกควันของสารสนเทศ" (Data smog) ในที่นี้ ผู้สรุปขอเพิ่มประเด็นสื่อเข้าไปด้วย เพราะทั้งสือและสารสนเทศมีสภาพการณ์ที่คล้ายกัน คือ

1. จำนวนการเพิ่มขึ้นของทั้งสื่อและสารสนเทศ ทำให้มนุษย์ต้องพิจารณาทั้งสื่อและสารสนเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. ความเร็วที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทั้งสื่อและสารสนเทศมาถึงมนุษย์จากหลายแหล่ง จำนวนมากและเร็วมาก

3. ความต้องการที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ต้องการความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4. ความรู้สึกกังวล หรือความเครียดของมนุษย์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เ กี่ยวกับการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติของยูเนสโก (มิถุนายน, 2008) ได้กำหนดเป้าหมายของโปรแกรมการรู้สื่อและสารสนเทศดังต่อไปนี้คือ

1) การสนับสนุนความเข้าใจหน้าที่ ศักยภาพ และข้อจำกัดของสื่อ

2) การสนับสนุนความเป็นอิสระในการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ

3) การสร้างความเข้มแข็งให้กับศักยภาพ สิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของบุคคล สังคม และสื่อ

4) การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้เป็นเพราะผลลัพธ์ที่ได้จาก MIL ดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นมนุษยชาติ ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ :

1) มนุษย์สามารถที่จะแสดงความสามารถในการตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย เพื่อที่จะประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความแม่นยำ อำนาจ ความทันเวลา และมุมมองหรือความลำเอียง

2) มนุษย์สามารถใช้หลักเกณฑ์ที่หลากหลาย (เช่น ความชัดเจน ความถูกต้องแม่นยำ ความมีประสิทธิผล ความลำเอียง ความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง) ในการประเมินสื่อและสารสนเทศต่างๆ (เช่น เว็บไซต์ เอกสารต่างๆ โฆษณา ข่าว รายการโทรทัศน์)

3) มนุษย์สามารถรับรู้ถึงความอคติ การหลอกลวง หรือการบิดเบือน

4) มนุษย์สามารถรับรู้ถึงบริบททางวัฒนธรรม กายภาพ หรืออื่นๆ ภายในข้อมูลข่าวสารที่สร้างขึ้น รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของบริบทที่มีต่อการตีความข้อมูล

5) มนุษย์สามารถใช้ขอบเขตของเทคโนโลยีสื่อและคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาทางความคิด

6) มนุษย์สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ก่อนหน้านี้ในการกำหนดคุณค่าที่เพิ่มเข้ามา ความแตกต่าง หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆของข้อมูลข่าวสาร

7) มนุษย์สามารถกำหนดความถูกต้องแม่นยำที่น่าจะเป็นไปได้ โดยการตั้งคำถามถึงที่มาของข้อมูล ข้อจำกัดของสารสนเทศในการรวบรวมเครื่องมือหรือกลยุทธ์ต่างๆและความมีเหตุผลของบทสรุป

8) มนุษย์สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆในการตีความหมายสื่อ (เช่น เขียนบทสรุป สร้างลักษณะทั่วไป สังเคราะห์เนื้อหาสาระที่มองเห็น อ้างอิงถึงภาพหรือข้อมูลข่าวสารในสื่อทัศน์เพื่อสนับสนุนความคิด รื้อโครงสร้างสื่อเพื่อกำหนดความลำเอียงที่สำคัญ และถอดรหัสข้อความที่ซ่อนอยู่)

 

*แนวสรุปทั้งหมดนี้ได้ปรับมาจากเอกสารของ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2554)

 

 

milsara04

ระบบค้นหาข้อมูล

เมนูลัด


ผู้ให้การสนับสนุน
kulogo   01_MICT  02_EDU  03_UNESCO  04_SSS  05_SSY  06_ThaiPBS  07_STOU  08_CCDKM